Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2016

Etien
Z kobietami po prostu tak jest (...) Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez – "Lot królowej"
Reposted fromnyaako nyaako viakarna karna
Etien
“Nie pragnę wiele. Chciałabym tylko, by tym razem się udało. Tak dla odmiany.”
— Znalezione... tak cholernie trafne...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakarna karna
Etien
Nigdy nie rezygnuj z czegoś, o czym nie możesz przestać myśleć nawet na jeden dzień.
Reposted fromchocoway chocoway viakarna karna
Etien
Etien
7279 759e
Reposted fromtwice twice viajoannna joannna
Etien
Reposted fromshakeme shakeme viajoannna joannna
Etien
grafika house and interior
Reposted fromweightless weightless viajoannna joannna
Etien
Etien
0135 8946 500
Reposted fromsarazation sarazation viajoannna joannna
Etien
1011 c04e 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viajoannna joannna
Etien
Ludzie, którzy się kochają, bardzo łatwo się ranią. (...) najczęściej ranią się zbędnymi słowami.
— Janusz L. Wiśniewski "I odpuść nam nasze..."
Reposted fromobliviate obliviate viajoannna joannna
Etien
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna
Etien
7806 9dd6
Reposted fromforestmoon forestmoon viajoannna joannna
Etien
3157 01c3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna
Etien
1707 9ebc
Reposted fromthelovelybones thelovelybones viajoannna joannna
Etien
Etien
3716 a37e
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajoannna joannna
Etien
4698 3f28 500
Etien
7814 ba50
Reposted fromweightless weightless viajoannna joannna
Etien
9150 e9cd
Reposted fromPunkroc Punkroc viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl