Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

Etien
Etien
- A niech sobie gadają - odparła. - My wiemy, że to nieprawda.
— Sto lat samotności, Gabriel García Márquez
Reposted fromhirondelle hirondelle viagdziejestola gdziejestola
Etien
Etien
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique viabeeth beeth
Etien
Reposted fromsilence89 silence89 viasatyra satyra
Etien
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viasatyra satyra
Etien
3819 6124
Reposted fromretaliate retaliate viasatyra satyra
Etien
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viavotrechloe votrechloe
Etien
3737 b450 500
Etien
7237 4930
Reposted fromglamourotica glamourotica viapoppyseed poppyseed
Etien

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
Etien
2332 9c54 500
Etien
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viakateistrue kateistrue
Etien
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
Etien
Etien
Etien
2806 9433
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
Etien
5543 8f90 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakateistrue kateistrue
Etien
Etien
Reposted fromsilence89 silence89 viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl