Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

3212 650d
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabeeth beeth
Etien
7095 e1b6
Reposted fromkarahippie karahippie viabeeth beeth
0899 f03c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianfading nfading
2872 cce8 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viashakeme shakeme
Etien
7221 e58f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Etien
Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoolong toolong
8370 a60a 500
Reposted fromblutelf blutelf viatoolong toolong
Etien

Jakby nasze serca były połączone sznurem. Jesteśmy tylko my. Zawsze byliśmy tylko Ja i Ty. Należymy do siebie. I nigdy nie chciałbym żyć w świecie bez Ciebie. 
— Bates Motel
4658 6655 500
0914 7aed 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaagta13 agta13
Etien
6664 5647
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaagta13 agta13
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaagta13 agta13
Etien
Gdy spotykasz wreszcie tę jedyną osobę, z którą pragniesz spędzić resztę swoich dni, zaczynasz marzyć o tym, by reszta twoich dni rozpoczęła się jak najszybciej.
— R.P. Evans - Szukając Noel
Reposted fromresort resort viaagta13 agta13
Etien
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viaagta13 agta13
Etien
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaagta13 agta13
Etien
BEZ CIEBIE WSZYSTKO MI JEDNO I CZUJĘ JAKBY MNIE BYŁO PÓŁ
Reposted fromazathiana azathiana viaagta13 agta13
Etien
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaagta13 agta13
Etien
0405 2f46 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaagta13 agta13
2471 3248
Reposted fromchief chief viaagta13 agta13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl